Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In

Name

Yến sào Bảo Quyên

Date

12/12/1990

Title

https://yensaobaoquyen.com/dich-vu/tu-van-xay-nha-yen/hue-15.html

Institution

yến sào Bảo Quyên

Phone Number

09876544

Email

johnmccarles@gmail.com

Video Conferencing facility at Atheer Center/University of Jordan

  Very Good Acceptable Not Acceptable
  123
Place 
Voice Quality 
Image Quality 
Translation Equipment if used 
PC is used 
Activity Management 

Notes

Tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở để nuôi chim yến kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực phải phù hợp với quy hoạch hoặc được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 6. Yến sào thiên nhiên, trừ yến sào do tổ chức, cá nhân thu được từ hoạt động đầu tư xây dựng nhà để dẫn dụ chim yến tự nhiên về nuôi và khai thác. Còn xây nhà tầng như thế nào, kết cấu ra sao cho phù hợp với điều kiện nhiệt độ, thời tiết… Tính toán cẩn thận các yếu tố này không chỉ đảm bảo thành công cho nhà yến mà cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cắt giảm chi phí đầu tư.
Xem  thêm tại: https://yensaobaoquyen.com/dich-vu/tu-van-xay-nha-yen/hue-15.html

Created at 7/9/2020 8:28 AM by  
Last modified at 7/9/2020 8:28 AM by